Παθολόγοι

1
Έλλης Λαμπτέτη 48, Νέα Πολιτεία, Λάρισσα
Τηλέφωνο
2
31ης Αυγούστου, Λάρισα
Τηλέφωνο
3
Κύπρου 45, Λάρισα
Τηλέφωνο
4
Κύπρου & Νεοφύτου 1, Λάρισα
Τηλέφωνο
6
Βενιζέλου, Ελευθερίου 28, Λάρισα
Τηλέφωνο